شرايط کنسلي پروازهاي ازمير
*قوانين صدور و کنسلي هواپيمايي ترکيش در مسير (تبريز آنتاليا تبريز ) و (تبريز ازمير تبريز )  غير قابل کنسلي
و تغيير نام و تغيير تاريخ مي باشد .
*بار مجاز در پرواز ترکيش  در مسير تبريز-ازمير-تبريز 20 کيلو بوده و بار دستي داخل کابين 8 کيلو و بار نوزاد در تمامي مسيرها 10 کيلو مي باشد.در مسير آنتاليا و آلانيا نيز بار مجاز 30 کيلو مي باشد .سایر اعلانات