گروه شرکت هاي جهانگردي ، مسافرتي و زيارتي ساتراپ تبريز فعاليت اصلي خود را در تير ماه 1390 آغاز نمود . اين گروه با تکيه بر تجربيات مفيد در سالهاي قبل و پرسنل با سابقه و کارآمد، سعي در ايجاد تحولي عظيم در صنعت خدمات مسافرتي ( هوايي و گردشگري) را دارد.